1. Home
  2. Reksadana
  3. SAHAM
  4. PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
Manulife Dana Saham Utama
Kategori
SAHAM
NAB
1263.03
Daily Return
0.22%
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS I1 PENDAPATAN TETAP 1000.00 0.00
2 MANULIFE SYARIAH PROTEKSI MISBAH I TERPROTEKSI 1003.78 0.00
3 MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN PENDAPATAN TETAP 2634.35 0.04
4 MANULIFE DANA KAS SYARIAH PASAR UANG 1000.00 0.00
5 Manulife Dana Tetap Utama PENDAPATAN TETAP 1911.74 0.11
6 Manulife Dana Saham Utama SAHAM 1447.26 -1.36
7 MANULIFE DANA EKUITAS UTAMA SAHAM 937.42 -1.17
8 Manulife Greater Indonesia Fund SAHAM 1.17 -1.35
9 Manulife Saham Strategi Unggulan SAHAM 995.36 -1.17
10 MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA TERPROTEKSI 1046.17 0.13
Close [X]