1. Home
  2. Reksadana
  3. PT. RHB Asset Management Indonesia

PT. RHB Asset Management Indonesia

PT. RHB Asset Management Indonesia
No Nama Produk Jenis NAB Daily Return
1 RHB DANA MISBAH 2 TERPROTEKSI 1000.00 0.00
2 RHB EQUITY GROWTH FUND KELAS IB SAHAM 1000.00 0.00
3 RHB SHARIA MONEY MARKET FUND 1 PASAR UANG 1000.00 0.00
4 RHB DANA MISBAH TERPROTEKSI 1002.91 0.00
5 RHB SHARIA CAPITAL PROTECTED FUND 3 TERPROTEKSI 1019.49 0.12
6 RHB Capital Protected Fund 51 TERPROTEKSI 969.20 0.00
7 RHB DANA MAXIMA CAMPURAN 1000.11 0.01
8 RHB Sharia Capital Protected Fund 2 TERPROTEKSI 1012.30 0.13
9 RHB CAPITAL PROTECTED FUND 48 TERPROTEKSI 1013.28 0.00
10 RHB CAPITAL PROTECTED FUND 41 TERPROTEKSI 982.68 0.00
Close [X]